Հարցաշար ըստ Հակոբոսի № 16

Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 14 հարց: