Հարցաշար ըստ Հռովմայեցիս № 13

Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 14 հարց: