Հարցաշար ըստ Բ. Կորնթացիս № 11

Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 14 հարց: