Հարցաշար ըստ Ա. Կորնթացիս № 10

Թեսթում թույլատրվում է ընտրել միայն մեկ պատասխան:
Թեսթը պարունակում է 14 հարց: